Mezi základní složky komunálního odpadu, které se běžně dají na území obcí třídit řadíme níže uvedené. Každá obec má však vzhledem ke svému jedinečnému charakteru nastaven svůj specifický systém. Je proto důležité dodržovat pokyny nastavené jednotlivými obcemi. Odkazy na ně naleznete níže.

Odpadové hospodářství jednotlivých obcí

Mapa sběrných dvorů a ostatních koncových zařízení dle zákona o odpadech

Jak správně třídit

SKO (směsný komunální odpad)
Papír
Plasty
Sklo
Bioodpad
Nápojový karton
Kovy
Jedlé oleje a tuky
(kolektivní systémy zpětného odběru)
Elektroodpad

Každý elektrospotřebič, který zakoupíte, již ve své ceně zahrnuje tzv. recyklační poplatek. Tento poplatek vám zaručuje, že poté, co spotřebič odslouží svá léta, jej můžete bezplatně odložit na místech k tomu určených. Primárně u samotných prodejců elektrospotřebičů, a dále do kontejnerů, klecí aj. umístěných v obcích, či na sběrných dvorech od níže uvedených poskytovatelů.
REMA Systém, a.s.
ASEKOL a.s.
ELEKTROWIN a.s.

Pneumatiky

Stejně jako u elektrospotřebičů, je i u pneumatik osobních automobilů zaveden systém zpětného odběru, který zaštiťuje společnost ELTMA na jejíchž stránkách naleznete kompletní seznam míst, kde tak můžete učinit. Jedná se především o pneuservisy a autoservisy.

Textil

Rovněž nepotřebný textil, který se nám již nepodaří předat dále mezi rodinou, příbuznými, známými, či prostřednictvím nejrůznějších aplikací, je vhodné umístit do kontejnerů k tomu určených. Síť poskytovatelů této služby je v rámci našeho regionu je hustá a každý s vloženým textilem nakládá jiným způsobem. Někde je textil využit pro své původní účely u potřebných, jinde například pro výrobu hadrů na úklid a čištění apod. Přesnější informace se dozvíte na webových stránkách konkrétních poskytovatelů uvedených níže, či na samotných kontejnerech.
DIAKONIE BROUMOV
DIMATEX
TEXTILECO
CHARITA BEROUN
KLOKTEX

Pokud si nejste jisti kam s tím, můžete se inspirovat na stránkách:
www.samosebou.cz
www.KamToVyhodit.cz
https://www.tonda-obal.cz