Realizace projektu „Nádoby pro door-to-door systém DSO Poberounské odpady“

Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady v únoru 2024 realizoval projekt „Nádoby pro door-to-door systém DSO Poberounské odpady“.

V rámci projektu bylo pořízeno bezmála 7 000 ks nádob pro sběr separovaného odpadu novým systémem door-to-door. Jedná se o nádoby na oddělený sběr papíru, plastů a bioodpadu, včetně čipů a souboru IT vybavení pro evidenci těchto nádob.

Díky realizovanému projektu dojde k výraznému zkvalitnění sítě pro sběr a využití separovaných odpadů v zapojených městech a obcích.

Dobrovolný svazek obcí si klade za cíl projektem „Nádoby pro door-to-door systém DSO Poberounské odpady“ zvýšit míru třídění odpadů a docílit tak mj. odklonu využitelného odpadu z popelnic na směsný komunální odpad.

Projektem řešené komodity, tedy papír, plasty a biologicky rozložitelný odpad, mají ve směsném komunálním odpadu (SKO) napříč celou ČR zatím stále vysoké zastoupení. Jednou z účinných cest, jak snižovat celkovou produkci SKO, je právě účinná separace těchto odpadů z domácností pomocí sběru přímo od jednotlivých domů.

Plnohodnotný systém door-to-door významně přispěje ke snížení produkce SKO ve městech a obcích a tím celkově k snížení množství odpadů ukládaných na skládky.

Vzhledem ke každoročně se zvyšujícím poplatkům za skládkování bude mít tento projekt pozitivní dopad nejen na ekologické, ale i na ekonomické hospodaření členů svazku a také významně přispěje k naplnění cílů zákona č. 541/2020 o odpadech.

Na projekt byla poskytnuta podpora od Evropské unie.